پنجمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه امروز از برگزاری پنجمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صمت خبرداد.