سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال کرمان در سال جاری به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیر کل  این خانه از برگزاری سومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید شمال استان کرمان به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان …

نهمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری نهمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت …