سومین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری سومین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.