هشتمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری هشتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت …

هفتمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری هفتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت …

ششمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری ششمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت …