• مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی :
 • سعید جمشیدی جم

 

 • مشاوره امور کار :
 • سعید جمشیدی جم

 

 • مشاوره امور مالیاتی :
 • محمد حسین قربانی 
 • سید مرتضی حیدری 

 

 • مشاور امور بانکی :
 • اسماعیل گویا 
 •  سیدمحمد آیت الهی موسوی 

 

 • مشاور محیط زیست:
 • فاطمه نژاد سروری