اعضای شعبه اول هیأت صلح و سازش خانه صمت کرمان
۱- جلیل کاربخش راوری
۲- ذبیح الله خوارزمی
۳- غلامرضا سیدی