خانه صمت استان کرمان با این آگاهی که توسعه اقتصادی در گستره صنعت و معدن در گرو ارتباط موثر و کارا بین بنگاه های اقتصادی همگن از یکسو و سازمان های دولتی از سوی دیگر است، جهت برنامه های عملیاتی و تلاش خود را بر ایجاد هم افزایی بین اعضاء در انجمن های همگن و همکاری صمیمانه این نهاد با سازمان ها و دوایر دولتی متمرکز نموده است.
گسترش خانه صمت و تحقق اهداف آن با حضور موثر و مشتاقانه تمام خانواده صنعت و معدن آرزویی در دسترس است و با این دیدگاه خانه صمت حضور شما را در کانون خود همواره گرامی می دارد.