لیست نهایی منتخبین واحد‌های صنعتی، معدنی، طرح‌های نمونه، پیشکسوت صنعتی و معدنی، کارآفرین‌های برتر و… سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵

به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان به نقل از شاتا؛ لیست نهایی منتخبین واحد‌های صنعتی، معدنی، طرح‌های نمونه، پیشکسوت صنعتی و معدنی، کارآفرین‌های برتر و… سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

دانلود اسامی منتخب