هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان«یازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان» جهت بررسی مشکلات واحدهای متقاضی در محل سالن جلسات سازمان صمت استان برگزار گردید.

در این نشست مشکلات واحدهای شرکت تاپ اکو خاورمیانه، شرکت ریگان خودرو، شرکت ملی صنایع مس ایران، هواپیمایی ماهان، شرکت معدن جویان بابک و …مورد بررسی قرار گرفت.