برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ صبح امروز چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل سالن جلسات سازمان صمت استان کرمان برگزار گردید.