تسهیلات گیرندگان جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

با عنایت به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 22/06/1401 درخصوص «بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی اعطایی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور» و شرایط مناسب تعیین شده برای بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی مشمول، با توجه به فرصت زمان محدود اعلامی (سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه)، به نحو مقتضی اطلاع رسانی به تسهیلات گیرندگان صورت گرفته تا ضمن امکان بهره مندی این واحدها از مصوبه صدرالاشاره در مهلت مقرر، زمینه لازم برای افزایش و یا تثبیت تولید و اشتغال توسط استانداران محترم و رؤسای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور فراهم می گردد.