برگزاری جشنواره پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت صمت در هفته پژوهش

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۱۹

در هفته پژوهش جشنواره پژوهش، فناوری و نوآوری  وزارت صمت برگزار می گردد.به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن وتجارت استان کرمان؛ عطف به نامه شماره 194694/60 معاون هماهنگی محیط کسب وکار وزارت صمت ؛ با توجه به پیش رو بودن هفته پژوهش (آخر آذرماه) وزارت صنعت، معدن وتجارت در نظر دارد نسبت به برگزاری رویدادی برای ارائه دستاوردهای فناورانه و نوآورانه بخش صنعت، معدن وتجارت از جمله دستاوردهای تحقیق و توسعه، پژوهش های کاربردی و فناورانه و نوآوری ، ذیل شعار سال” تولید؛ دانش بنیان واشتغال آفرین اقدام نماید.

با توجه به اهمیت این موضوع، خواهشمنداست مدارک به همراه مستندات مرتبط حداکثر تا تاریخ 30/08/1401 به دبیرخانه خانه صنعت، معدن وتجارت ارسال گردد. منبع:/ روابط عمومی خانه صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه