دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

با ثبت مصارف پروانه های صادراتی در روش های فروش ارز در سامانه نیما (در قالب پیش فروش) و فروش ارز در سامانه نیما، آشنا شوید.سازمان توسعه تجارت نامه ای به شرح زیر صادر کرد.