چهل و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۱۱/۲۰

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، چهل و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با شش دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.