آیین‌نامه‌ها: بانک

ابلاغ قضائی نحوه محاسبات تسهیلات بانکی مطابق بخشنامه های بانک مرکزی

دانلود فایل: ابلاغ قضائی نحوه محاسبات تسهیلات بانکی مطابق بخشنامه های بانک مرکزی

دستور العمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

دانلود فایل: دستور العمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

دستور العمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1398

دانلود فایل: دستور العمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1398

مدارک مورد نیاز بانک صادرات برای تسهیلات

دانلود فایل: مدارک مورد نیاز بانک صادرات برای تسهیلات

بخشنامه درخصوص اجرای صحیح قانون صدور چک (صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید)

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص اجرای صحیح قانون صدور چک (صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید)

بخشنامه درخصوص ضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص ضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده

تصویبنامه با هدف تسهیل در سرمایه گذاری برای تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز

دانلود فایل : تصویبنامه با هدف تسهیل در سرمایه گذاری برای تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز

بخشنامه بانک مرکزی مهلت ارائه اسناد

بخشنامه بانک مرکزی مهلت ارائه اسنادمحتوای آکارئون

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری، سرمایه گذاری و هلدینگ

دانلود فایل : بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری، سرمایه گذاری و هلدینگ

بخشنامه درخصوص تسهیلات دریافتی مربوط به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و برخی مقررات راجع به چک های صادر شدهن

دانلود فایل: بخشنامه درخصوص تسهیلات دریافتی مربوط به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و برخی مقررات راجع به چک های صادر شده

عنوان آکاربخشنامه راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک

دانلود فایل: بخشنامه راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک

عنوان آکاردئون
محتوای آکارئون