مدارک مورد نیاز جهت عضویت در خانه:

  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین پروانه بهره برداری
  • تصویر فیش واریزی عضویت در خانه صمت کرمان به حساب شماره 1589946222 بانک ملت شعبه شهید صدوقی کرمان به نام خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان

دانلود فرم عضویت

 

فرم الکترونیکی اطلاعات عضویت:

    مشخصات فردی (کارت عضویت به نام این شخص صادر میگردد)

    رئیس هیات مدیرهمدیر عاملمدیر واحد