فرش

معاون وزیر صمت: مدرن شدن بازرگانی فرش دست باف یک ضرورت است معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز نیاز است تا زیست‌بوم تولید صنعت فرش دستباف با زیست بوم جدید و …