عضویت در خانه

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۰/۲۰

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در خانه:

  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین پروانه بهره برداری
  • تصویر فیش واریزی عضویت در خانه صمت کرمان به حساب شماره 8565760841 یا شماره کارت 6104337534011513 بانک ملت به نام خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان

فرم عضویت جدید

 

فرم الکترونیکی اطلاعات عضویت:

    مشخصات فردی (کارت عضویت به نام این شخص صادر میگردد)

    رئیس هیات مدیرهمدیر عاملمدیر واحد