مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۳/۲۶

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان منصور ترابی (شرکت کاواندیش شیمی کرمان)به سمت رییس هیات مدیره ، سعید علیپور مقدم(کیاسم کارمانیا)به سمت نایب رییس هیات مدیره ،  محمد ضیا ابراهیمی (شرکت کاوش کیمیا )به سمت خزانه دار و عضو هیات مدیره ، مهدی نعمت(شرکت ناژین مجد کریمان)به سمت منشی و عضو هیات مدیره ، علی ابراهیمی  (شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین)بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، علی ترابی(شرکت کاواندیش معدنی کرمان)بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم غفاری(شرکت سبز ارون کشت و محیط پارس) به سمت دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند.

      

رونق تولید،  تشکل تخصصی بخش خصوصی تولید و کار افرینان استان،  تولیدملی،افتخارملی