اولین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۱/۱۶

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیر کل  این خانه از برگزاری اولین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 16پرونده بررسی شد که از این تعداد  9پرونده  مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ، 3 پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی بود ، 2 پرونده مرتبط با حوزه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان ،2 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل تامین اجتماعی ،2 پرونده مرتبط با حوزه شرکت شهرک ها ،1 پرونده مرتبط با حوزه دادگستری و 1 پرونده مرتبط با حوزه استانداری  که در این جلسه تعداد16 پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد