اولین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بانوان کارآفرین به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۱/۲۰

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیر کل  این خانه از برگزاری اولین جلسه  پیش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بانوان کارآفرین به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 8پرونده بررسی شد که از این تعداد 4 مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،1 پرونده مرتبط با حوزه دانشگاه علوم وپزشکی غذا و دارو و 2 پرونده مرتبط با بازار بود که در این جلسه تعداد8 پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد