چهارمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۱۵
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری چهارمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از چهارمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال 99 می باشد تعداد 8 پرونده در این جلسه به دبیری خانه صمت مطرح شد که از این تعداد 6پرونده مرتبط به حوزه تسهیلات بانکی، 1 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل تامین اجتماعی ،1پرونده مرتبط به حوزه اداره توزیع برق شمال  و1 پرونده مرتبط به حوزه اداره آب منطقه ای که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد