7مورد بخشنامه اردیبهشت 99 با عناوین ذیل جهت دسترس در خانه صنعت موجود می باشد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۱۶

1-تصویبنامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند 2 اصلاحی ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور.

2_آیین نامه اجرایی بندهای الف ،ب ،د،ه ، ز ، ح ، ط ، ی ،ک، ل ،ع ، ف ، ر، ص وش تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور .

3-سیاستهای و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دور کاری کارکنان.

4-شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی .

5-ابلاغ برنامه های اولویت دار حوزه اقتصادی در سال 1399 به استانداری های کشور.

6-شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم

7-ابلاغیه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری زمان مجامع عمومی