پانزدهمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۰۴

?  به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ پانزدهمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره 2خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برگزار گردید.