اعضای هیأت علمی می توانند به عنوان مأمور به واحدهای صنعتی بروند

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۰۵

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ براساس نامه رییس خانه صمت ایران؛ اعضای هیات علمی با موافقت دانشگاه ها می توانند بین 3 ماه تا یک سال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مامور و در جهت کمک به بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری نمایند.