بیستمین جلسه کمیته کارشناسی کارگروه ستادتسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۰۶

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ بیستمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان هم اکنون در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان در حال برگزاری است.