بیست و یکمین جلسه کمیته تخصصی صنعت معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۱۳

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ هم اکنون بیست و یکمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با شش دستورکار در حال برگزاری است.