بیست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۷/۱۰

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، هم اکنون بیست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان کرمان با هشت دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.