سازمان خصوصی سازی اقدام به عرضه سهام برخی از شرکت ها نموده است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۷/۱۰

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ سازمان خصوصی سازی به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه هیات واگذاری و سایر قوانین مربوطه به عرضه شرکت های مشروح در جدول زیر اقدام نموده است.