خدمات مرکز تجاری ایران در دمشق اعلام گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ به استناد نامه شماره 1401/940/30367 مورخ 1401/7/24 واصله از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص خدمات ارائه شده توسط مرکز تجاری ایران در دمشق ارائه گردید.