سی و چهارمین جلسه کارشناسی کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه رفع تسهیل و موانع تولید کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۱۳

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ سی و چهارمین جلسه کارشناسی کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه رفع تسهیل و موانع تولید کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان با 7 دستورکار برگزار گردید.