بیست و یکمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۱۰/۰۳

با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر دارد «بیست و یکمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی» را وفق روال سالهای گذشته، با حضور و سخنرانی مقامهای عالیرتبه کشور، همراه با تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی و تولیدی کشور در اسفند ماه سال جاری و با پوشش رسانه ای گسترده برگزار نماید.لذا خواهشمند است اقدامات الزم را مبنی بر ثبت نام واحدهای متقاضی به شرح زیر مبذول فرمائید:

* فرم های ثبت نام و ارزیابی به پیوست این نامه ارسال میگردد. انتظار دارد به نحو مناسب و گسترده به کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی آن استان اطالع رسانی شده و سپس فرم های تکمیل شده توسط واحدهای متقاضی و تائید توسط خانه های صنعت استان مربوطه حداکثر تا تاریخ 1402/11/10 از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه مرکزی خانه ایران واصل و تحویل گردد.

* همچنین فرمهای مربوطه در پایگاه اینترنتی خانه صمت ایران به نشانی ir.iranhim.www در بخش رویدادها، قابل دسترسی می باشد.

* کلیه متقاضیان ملزم به تکمیل 3 فرم شامل ” فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام” و “پرسشنامه مشخصات متقاضی” و با توجه به نوع فعالیت خود یکی از فرمهای “پرسشنامه واحد تولیدی- صنعتی”، “پرسشنامه واحد بهرهبردار معدنی” و یا “پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی، طراحی و مونتاژ” میباشند.

فایل دانلود :  9401-35934 (2)

 فایل دانلود : پرسشنامه_واحد_خدمات_فنی_و_مهندسی (1)

فایل دانلود : فرم اطلاعات عمومی و مراحل ثبت نام

فایل دانلود : پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی (1)

فایل دانلود : پرسشنامه مشخصات متقاضی

فایل دانلود : پرسشنامه واحد بهره بردار معدنی