چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با هفت …

چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان هم اکنون در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با …